Årsmötesprotokoll 2015-02-14

1. Ordföranden hälsar alla välkomna till Dalslands Dreverklubbs årsmöte.

2. Mötet valde Göran Larsson till ordförande och Zandra Baastad till sekreterare för mötet.

3. Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Göthe Jensen och Tobias Lundh.

4. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning och fastställande av dagordning. Mötet ansåg allt vara godkänt.

5. Fastställande av röstlängd. Gällande närvarolista.

6. Karl-Gustav Jansson drog verksamhetsberättelsen som även godkändes.

7. Göran Larsson läste upp revisionsberättelsen som godkändes.

8. Punkten lades till handlingarna då inget fanns att ta upp.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Styrelse: Omval av ordinarie Tobias Lundh, Fredrik Svensson, Lars-Erik Dahlgren och Göran Magnusson. Omval av suppleanter Kristian Svensson och Walde Dahlstrand.

11. Ordförande för ett år valdes Karl-Gustav Jansson.

12. Som ombud till DS valdes Karl-Gustav Jansson, Göran Magnusson, Lars-Erik Dahlgren och Tobias Lundh. Som personliga ersättare valdes Walde Dahlstrand, Göran Bryntesson, Tommy Nilsson och Eddie Mattsson. Arvodet fastställdes till 2000 kr/pers.

13. Till revisorer valdes Alf Munther och Ove Mattsson. Bror Eriksson omvaldes som suppleant

14. Valberedning: Omval av Joakim Mattsson.

15. Till kommisarie för ordinarie höstprov valdes Lars-Erik Dahlgren. Biträdande valdes Göran Magnusson. Till kommisarie för januariprovet valdes Göran Magnusson. Biträdande Lars-Erik Dahlgren.

16. Som fullmäktige till drevprov valdes Fredrik Svensson. Som tillägg valdes Walde Dahlstrand som biträdande.

17. Viltspårkommitte: Omval av Walde Dahlstrand, Jörgen Råberg och Mattias Nilsson.

18. Utställningskommitte: Omval av Göthe Jensen och Zandra Baastad.

19. Jaktprovskommitte: Omval av Karl-Gustav Jansson, Fredrik Svensson, Lars-Erik Dahlgren och Göran Magnusson.

20. Övrigt:

Som IT-ansvarig valdes Zandra Baastad att ersätta tidigare ansvarshavare.

Som PR-ansvarig omvaldes Göthe Jenssen.

Som avelskontaktman omvaldes Sven-Inge Svensson.

Lämpliga lokaler och samlingsplatser inför Drever-SM diskuterades. jaktprovskommitten får som ansvar att avgöra frågan.

Styrelsen får delegation på att behandla motionen om de nya drevprovsreglerna.

Tommy Nilsson föreslås som elevaspirant till drevprovsdomare. Magnus Larsson skall också tillfrågas.

21. Ordföranden tackar för visat intresse och mötet avslutas av Karl-Gustav Jansson.